ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Op de website en in deze algemene voorwaarden zijn wij zo precies en duidelijk mogelijk over de voorwaarden en afspraken die gelden als u producten bestelt en/of als u een dienst, zoals een workshop of proeverij, afneemt. Voor al onze producten en diensten geldt: geen 18, geen alcohol. De wettelijke leeftijd om alcohol te kopen of om deel te nemen aan een (online) wijn workshop is minimaal 18 jaar. In de Algemene Voorwaarden die u hieronder kunt lezen zetten we alles nog eens voor u op een rij.

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten of bedrijven aanbiedt, in dit geval La Grand’ Halte;
 2. Bedrijf: de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf (inclusief haar werknemers) en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer, in dit geval u als onze klant.
 3. Consument: natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

La Grand’ Halte
Gevestigd te Barendrecht

KvK-nummer: 24481957

BTW: NL001707911B76

 

Wij zijn per mail bereikbaar via info@lagrandehalte.eu

Wij zijn bereikbaar op werkdagen op telefoonnummer/app: +316 12792560

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer (verder te noemen La Grand’ Halte) en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen La Grand’ Halte en bedrijf of consument.
 2. Voordat een overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan het bedrijf via de e-mail met verwijzing naar de tekst op deze pagina op www.lagrandehalte.eu beschikbaar gesteld.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg op verzoek aan het bedrijf door La Grand’ Halte ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door het bedrijf op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 5. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. La Grand’ Halte levert haar aanbod voornamelijk in Nederland. Neem voor levering aan andere landen van tevoren contact op met La Grand’ Halte.
 2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 3. Het aanbod is vrijblijvend. La Grand’ Halte is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden La Grand’ Halte niet.
 5. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 6. La Grand’ Halte kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 7. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief 21% btw;
 • de eventuele kosten van verzending inclusief 21% btw;
 • de eventuele reis en/of parkeerkosten indien van toepassing;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • de wijze en termijn van betaling, de wijze van aflevering en eventueel de wijze van uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen La Grand’ Halte de prijs garandeert;
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van schriftelijke / elektronische aanvaarding door het bedrijf van het aanbod/de offerte en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien het bedrijf het aanbod langs schriftelijke / elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt La Grand’ Halte onverwijld langs schriftelijke / elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Indien het aanbod niet via de website is aanvaard, stuurt La Grand’ Halte een factuur.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft La Grand’ Halte passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt La Grand’ Halte voor een veilige web omgeving. Indien het bedrijf elektronisch kan betalen, zal La Grand’ Halte daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. La Grand’ Halte kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of het bedrijf aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien La Grand’ Halte op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden zoals een betaling vooraf.
 5. Na aanvaarding van de overeenkomst / ontvangst van de betaling wordt het product toegezonden naar het opgegeven adressen/de opgegeven adressen. De levering kan, ter keuze van La Grand’ Halte, zowel geschieden per pakketpost, als door La Grand’ Halte zelf.
 6. Bij het reserveren van een dienst (bijvoorbeeld een workshop, eventueel in combinatie met wijnboxen) ontvangt het bedrijf een schriftelijke bevestiging van de gekozen offerte met een factuur. Binnen 14 dagen dient de betaling voldaan te zijn waarna de reservering definitief is.
 7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

Artikel 6 – De prijs

 1. Offertes voor bedrijven worden opgesteld inclusief 21% btw, tenzij anders overeengekomen. Offertes voor consumenten worden opgesteld inclusief 21% btw.
 2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is La Grand’ Halte niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
 3. Voor (online) wijnproeverijen rekent La Grand’ Halte een vast bedrag per deelnemer. Dit staat duidelijk vermeld in de offerte. In overleg met het bedrijf en alleen als ook La Grand’ Halte hiermee instemt, kan een (online) wijnproeverij langer duren dan vooraf afgesproken. De extra kosten die worden gemaakt voor een langere duur van een (online) wijnproeverij (extra manuur, parkeerkosten, etc) worden afgerekend op basis van nacalculatie.

 

Artikel 7- Levering en uitvoering

 1. La Grand’ Halte zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen, bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Indien de bestelling plaatsvindt via een offerte of bij aanvaarding van het aanbod dan verklaart het bedrijf dat hij 18 jaar is of ouder. Bij het afnemen van een dienst dan verklaart het bedrijf dat ten tijde van de deelname aan de dienst / ontvangst van de wijnpakketten de deelnemers 18 jaar zijn of ouder.
 3. Als plaats van levering geldt het adres/de adressen dat het bedrijf aan La Grand’ Halte kenbaar heeft gemaakt via schriftelijke weg en eventueel via een format geleverd door de ondernemer.
 4. Volgens de Alcoholwet geldt vanaf 1 juli 2021 dat levering van alcohol aan consumenten dient plaats te vinden met een leeftijdsidentificatie dat de ontvanger 18 jaar is of ouder. La Grand’ Halte heeft met de bezorgdienst (PostNL) afgesproken dat een leeftijdsidentificatie verplicht is bij het in ontvangst nemen van pakketten met alcohol. De pakketten kunnen gevolgd worden met een track en trace die per mail wordt verstuurd door de bezorgdienst aan de ontvanger. Indien de ontvanger niet thuis is, wordt niet bij de buren afgeleverd maar bij een servicepunt. Voor het ophalen van een pakket bij een servicepunt is altijd een geldig legitimatiebewijs (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs) nodig. Let op: pakketten blijven standaard 5 dagen liggen bij het servicepunt en gaan daarna retour naar La Grand’ Halte. Retour zendingen brengen extra kosten met zich, die worden verhaald op het bedrijf / de ontvanger. La Grand’ Halte is niet verantwoordelijk voor de extra kosten bij het niet tijdig ophalen van een pakket bij een servicepunt en/of bij een retourzending. Bij het opnieuw versturen van het pakket worden de kosten van verzending opnieuw in rekening gebracht door La Grand’ Halte.
 5. In geval van verzending van producten als verrassing, kan La Grand’ Halte niet verantwoordelijk worden gehouden voor de extra kosten, in geval van niet thuis zijn en derhalve niet tijdig ophalen van de producten bij het servicepunt.
 6. La Grand’ Halte is verzekerd voor het transport tot het moment van persoonlijke overdracht van de producten aan het bedrijf of de overhandiging van de producten aan de bezorgdiensten. Vanaf dat moment gaat de verzekering in van het bedrijf dan wel de bezorgdiensten. La Grand’ Halte is niet verantwoordelijk voor schade na ontvangt van de goederen. Ook niet als het bedrijf ervoor kiest zelf het transport te regelen.
 7. La Grand’ Halte streeft ernaar producten binnen maximaal 5 werkdagen te leveren en altijd in afstemming met het bedrijf. Hiervoor is La Grand’ Halte afhankelijk van bezorgdiensten als de zending per post wordt verstuurd. Als de bezorging onverwacht langer duurt dan krijgt het bedrijf hiervan zo spoedig mogelijk bericht.
 8. La Grand’ Halte zal geaccepteerde bestellingen in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren, tenzij het bedrijf akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn of met een duurtransactie. Het bedrijf heeft na deze 14 dagen in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en afzien van de aankoop. Het bedrijf heeft geen recht op een schadevergoeding. La Grand’ Halte is niet verantwoordelijk voor vertragingen veroorzaakt door de bezorgdiensten.
 9. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan het bedrijf geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft het bedrijf geen recht op schadevergoeding.
 10. In geval van ontbinding conform lid 8 zal La Grand’ Halte het bedrag dat het bedrijf betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 11. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal La Grand’ Halte zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.
 12. Indien het pakket niet leverbaar is of in geval van weigering, bijvoorbeeld doordat het bedrijf een fout adres heeft opgegeven, dan worden de kosten voor het retourneren plus de eventuele boete vanuit de pakketdienst gefactureerd aan het bedrijf. Het opnieuw verzenden wordt in rekening gebracht bij het bedrijf.
 13. Mocht een (online) wijnproeverij onverhoopt door een ernstige zaak of door ziekte van La Grand’ Halte, niet door kunnen gaan, dan laat La Grand’ Halte dit zo snel mogelijk weten aan het bedrijf. In overleg wordt samen naar een alternatieve datum gekeken. Er wordt geen restitutie gegeven.
 14. Mocht een (online) wijnproeverij onverhoopt door een ernstige zaak bij het bedrijf, niet door kunnen gaan, dan laat het bedrijf dit zo snel mogelijk weten aan La Grand’ Halte. In overleg met La Grand’ Halte wordt samen naar een alternatieve datum gekeken. Er wordt geen restitutie gegeven.

 

Artikel 8 – Betaling en in gebreke stellen

 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een product vindt betaling plaats via een factuur die per elektronische weg wordt verstuurd bij aangaan / akkoord van de overeenkomst.
 2. In geval van een overeenkomst tot de aanschaf van producten inclusief eventuele dienst of duurovereenkomst, vindt de betaling plaats binnen 14 dagen nadat het bedrijf de bevestiging van de overeenkomst inclusief factuur heeft ontvangen.
 3. Het bedrijf heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan La Grand’ Halte te melden.
 4. Alle facturen zullen door het bedrijf worden betaald volgens de overeengekomen en op de factuur vermelde betalingscondities. Het bedrijf dient binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen.
 5. La Grand’ Halte zal maximaal twee keer een betalingsherinnering sturen waarna een procedure tot in gebreke stelling wordt gestart.
 6. Indien het bedrijf de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, dan zijn zij van rechtswege in verzuim en zullen zij, onverminderd de eventuele overige verplichtingen, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn.
 7. Kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van het bedrijf, zulks met een minimum van € 250,-.
 8. Door het bedrijf gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan.

 

Artikel 9 – Klachtenregeling

 1. La Grand’ Halte doet er alles aan om het bedrijf zo goed mogelijk van dienst te zijn. Neem bij ontevredenheid over producten of diensten contact op met La Grand’ Halte via info@lagrandehalte.eu.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij La Grand’ Halte, nadat het bedrijf de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij La Grand’ Halte ingediende klachten worden zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door La Grand’ Halte binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer het bedrijf een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Bij klachten dient het bedrijf zich allereerst te wenden tot La Grand’ Halte.
 5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 10 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen La Grand’ Halte en het bedrijf waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

 1. La Grand’ Halte is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van het bedrijf (lijfelijk, kleding of andere eigendommen inclusief gevolgschade) van door La Grand’ Halte geleverde producten en/of diensten.
 2. La Grand’ Halte kan niet worden aangesproken tot vergoeding van kosten, schade en rente, indien zij als gevolg van overmacht niet aan de verbintenis heeft kunnen voldoen. In geval van overmacht behoudt La Grand’ Halte het recht om af te wijken van de overeengekomen voorwaarden.
 3. Het bedrijf is zelf verantwoordelijk voor het hebben van de juiste verzekeringen zoals een WA-verzekering.
 4. La Grand’ Halte verkeert in overmacht wanneer hij niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen als gevolg van aan hem niet toerekenbare oorzaken, daaronder begrepen in ieder geval:
 • niet en/of niet tijdige levering door toeleveranciers,
 • ziekte of ernstige familieomstandigheden van de ondernemer
 • werkstaking en bedrijfsstagnatie
 • transportmoeilijkheden (inclusief drukte) van bezorgdiensten
 • overheidsmaatregelen
 • milieurampen inclusief droogte, aardbevingen, overstromingen, storm, ijzel, sneeuw

 

Artikel 12- Auteursrecht

Het auteursrecht en andere industriële of intellectuele eigendomsrechten van producten, concepten of evenementen/wijnproeverijen die door de ondernemer tot stand zijn gekomen blijven eigendom van La Grand’ Halte.

 

Artikel 13- Aanvullende en afwijkende bepalingen

Als La Grand’ Halte in de toekomst iets verandert aan deze Algemene Voorwaarden, wordt dat aan het bedrijf kenbaar gemaakt als deze op dat moment lopende contracten heeft.

 

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing vanaf 1 september 2022.